34 - Boligområde, Horsbækken, Aabybro

Redegørelse

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 27-035, Boligområde, Horsbækken, Aabybro.

Lokalplan 27-035 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet anvendelsen i kommuneplanrammen 27.R9 er udlagt til grønt rekreativt område og skal ændres, da en del af lokalplan 27-035 giver lov til at opføre boliger. Den del af rammen erstattes med en udvidelse af rammeområde 27.B8. Samtidig aflyses den resterende del af kommuneplanrammen 27.R9 og der udlægges en ny kommuneplanramme til offentlige formål 27.O11.

Den nye kommuneplanramme 27.O11 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål som institutioner samt fritids- og ferieformål, herunder spejderaktiviteter. 

Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Følgende beskriver de generelle rammer, som er gældende for alle kommuneplanrammer, hvis ikke andet er angivet i den enkelte kommuneplanramme.

PDF

Se PDF her.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

  • Der er tale om at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Aabybro By på et mindre areal,
  • Der er tale om optimering af rammer for allerede eksisterende offentlige formål som institution samt fritidsformål herunder spejder,
  • Der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Aabybro By og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder, og planerne har hermed ingen påvirkning heraf. Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
  • De arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og
  • Området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 27-035 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34.