Boligformål, Kirkegade, Brovst

Redegørelse

Dette Kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området - Lokalplan 15-005, Boligområde, Kirkegade , Brovst.

Lokalplan 15-005 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet anvendelsen i kommuneplanrammen 15.B4 har en max bebyggelsesprocent på 30. Da lokalplan 15-005 muliggør opførelse af dobbelthuse, rækkehuse m.m. forøges bebyggelsesprocenten til 40 ved tæt-lav boligbebyggelse.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

PDF

Se PDF her.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

  • det vurderes, at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
  • påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter. Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Brovst bymiljø og udvide udbud af boligtyper.
  • der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre et eksisterende boligområde. Området ligger midt i byen og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder og hermed ingen påvirkning heraf.
  • området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
  • Arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 15-005 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

15.B4 - Brovst sydlig del

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

15.B4 - Brovst sydlig del