29 - Genopretning af Hellede Sø

Formålet med kommuneplantillægget er at skabe det planmæssige grundlag for, at den gamle opdyrkede sø - Hellede Sø delvist kan genskabes.
Projektet er et klimaprojekt, hvor målet er at reducere udledningen af CO2, men det vil også forbedre natur og vandmiljø ved at ekstensivere driften af landbrugsarealer på de kulstofrige lavbundsjorder.

Området er beliggende i det åbne land, og er delvist omfattet af kommuneplanrammen 19.R10. Med kommuneplantillægget nr. 29 vil retningslinje 10.2 blive rettet således, at der udpeges et nyt potentielt vådområde, som kan danne grundlag for reetablering af søen.
Endvidere vil en del af rammeområde 19.R10, der er udpeget som Natur- og dyroplevelsescenter, blive ophævet.
Hellede Sø er udlagt som et muligt lavbundsområde, hvor naturgenopretning af den gamle sø kan bidrage til reduktion af drivhusgasudledning. Genopretningen vil medføre at tørvejorden ikke nedbrydes og at CO2 udledningen reduceres. Derforuden vil den lavvandede sø tilgodese naturen i området, herunder beskyttede arter og naturtyper, samt give en rekreativ værdi i lokalområdet.

Projektområdet er en del af et historisk stort højmoseområde (Lundergaard Mose), og er centreret omkring et større lavbundsareal, den tidligere Hellede sø, der har haft et omfang af cirka 70 ha.

Landskabsbilledet omkring den tidligere Hellede Sø og den centrale og opdyrkede del af Lundergaard Mose er åbent med større landbrugsarealer. Randen af den gamle højmose er delvist friholdt for opdyrkning og fremstår
som en mosaik af tilgroet pilemose og mere åbne græsningsfenner. I og umiddelbart omkring projektområdet er der ingen ejendomme og kun få tekniske anlæg i form af to ældre pumpehuse og tilknyttede kanaler, der afvander
Lundergaard Mose.

Lavbundsprojektet omfatter genskabelse af en permanent lavvandet sø og vådområde med et areal på ca. 50 ha.
Realisering af projektet forventes at starte i 2020, da der er gennemført forundersøgelse og der indgået aftaler med lodsejerne om jordfordeling og erstatning.

Statisk kort

Område der udpeges som nyt potentielt vådområde

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.R10 - Natur- og Dyreoplevelsescenter

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.R10 - Natur- og Dyreoplevelsescenter