28 - Indflyvningszoner og støjkonsekvensområde

Redegørelse

Jammerbugt Kommune har planlagt for en helikopterbase (HEMS-base) til Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Der er udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for selve baseområdet.

Udover lokalplan og kommuneplantillæg, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af HEMS-basen. Tillægget skal fastlægge retningslinjer for, at der i et afgrænset område omkring helikopterbasen ikke må etableres høj bebyggelse, høje anlæg, høj beplantning eller udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.

Tillægget omfatter en række ejendomme i en afstand af op til 1,3 km fra selve basen. Kommuneplantillægget vedrører ligeledes arealer beliggende i hhv. Hjørring og Brønderslev kommuner.

Statisk kort

4.25 Indflyvningszone

Indflyvningszonerne til helikopterbase (HEMS-base) beliggende ved V. Hjermitslev skal respekteres i forbindelse med byggeri, anlæg, beplantning mv. og planlægning.

Af kortet i redegørelsen fremgår det, i hvilken kote (DVR90), hvorunder der må etableres byggeri eller anlæg indenfor indflyvningszonen. 

Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer og -sektorer omkring basen. Sikring af flyvekorridorer og -sektorer sker via et hindringsgrænseplan. Der er behov kommuneplanretningslinjer, der skal fastlægge restriktioner for højde på bebyggelse, anlæg og beplantning mv. i flyvekorridorer og -sektorer. Retningslinjen sikrer overholdelse af hindringsgrænseplanet.

I kommuneplantillægget udlægges der derfor en afgrænset zone, hvor indenfor restriktionerne vil være gældende. Zonen kaldes i kommuneplanen for indflyvningszone.

Indflyvningszonerne er fastlagt med udgangspunkt i reglerne i BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser.

Indflyvningszonerne til helikopterbase (HEMS-base)

4.26 Støjkonsekvensområde for helikopterbase (HEMS-base)

Der udpeges det på kortet viste støjkonsekvensområde i forbindelse med flyvning til og fra helikopterbase (HEMS-base) beliggende i V. Hjermitslev.

Støjkonsekvensområdet omfatter arealer, der påvirkes med støj over 80 dB.

Støjkonsekvensområdet omkring helikopterbase (HEMS-base) skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse, og arealer her indenfor må ikke tages i brug til ny støjfølsom arealanvendelse. Eksisterende støjfølsom arealanvendelse kan fortsætte som hidtil. Støjfølsom anvendelse er fx boliger og institutioner.

Sygehusrelateret helikopterflyvning er undtaget for støjregulering, og støj fra flyvningerne er ikke omfattet af Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om støjregulering. Udlægning af et konsekvensområde vedr. støj har derfor primært betydning for fremtidig planlægning indenfor konsekvensområdet, da der jf. planloven ikke må udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom arealanvendelse.

Flyvning til og fra basen via indflyvningszonerne genererer støj til omgivelserne. Der er i denne forbindelse behov for kommuneplanretningslinjer for de arealer, der påvirkes med støj over 80 dB (vejledende grænseværdi for støjens maksimale værdier i natperioden). Retningslinjen fastlægger restriktioner for, at arealet indenfor konsekvensområdet skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse. Eksisterende støjfølsom anvendelse kan fortsætte som hidtil. Støjfølsom anvendelse er fx boliger og institutioner.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

Kommuneplantillægget udelukkende omhandler retningslinjer vedr. forbud mod støjfølsom anvendelse samt retningslinjer vedr. højdebegrænsning på byggeri og anlæg i indflyvningszonerne omkring basen.
Det vurderes, at retningslinjerne ikke er i strid med eksisterende planlægning eller nationale og internationale beskyttelsesmål i området.
Der sker ikke negativ påvirkning af bilag IV-arter eller rødlistearter.
Indvirkningen, som primært vurderes at være af støjmæssig karakter, vurderes ikke at påvirke omboende i uacceptabel grad.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28.