25 - Centerområde, Vesterhavsvej, Hune - Detailhandel

Redegørelse

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 19-012, Centerformål, Vesterhavsvej, Hune.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Helhedsplan17 (Kommuneplanen).

Lokalplanen er delvist omfattet af rammeområde 19.O2 (Hune Skole mm.) og rammeområde 19.C2 (Hune bymidte)

Lokalplanen der giver mulighed for byggeri i op til fire etager, en maksimal højde på 15 m og en bebyggelsesprocent op til 140 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 19.C6 der dækker samme område som lokalplan 19-012 og rammebestemmelserne ændres jf ovenstående. Samtidig aflyses 19.O2 og 19.C2 indskrænkes så rammen ikke dækker området omfattet af Lokalplan 19-012.

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Ud over ændringen af rammebestemmelserne sker der også en ændring af den udpegede bymidte i Hune samt en ændring af en samlede ramme for butiksareal i Hune. Der redegøres for dette i det følgende.

Ændring af bymidten

Jammerbugt Kommune udvider den udpegede bymidte i Hune med arealerne ved den tidligere Hune Friskole – det nuværende Blokhus Kulturhus, samt området syd for Ilsigvej, hvor der i dag er butikker. Herudover indskrænkes bymidten i den vestlige del af byen vest for Spar

Ny afgrænsning af bymidten i Hune

En udvidelse af Hune bymidte forudsætter en ændring af kommuneplanen. I den forbindelse skal der redegørelses jf. § 11 e, stk. 4 i Planloven. Redegørelsen skal indeholde følgende:

 • En vurdering af arealet og omsætningen i den eksisterende detailhandel
 • En vurdering af behovet for yderligere areal til butiksformål
 • En vurdering af nr. 1 og 2 i relation til målene for detailhandelsstrukturen herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer
 • Oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og
 • En angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål.

Desuden skal arealer til butiksformål udlægges i den centrale del af en by. Afgrænsningen af bymidten skal udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, hvilket dette notat også redegør for.

Redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder bestemmelser om afgrænsning af bymidten, skal jf. § 11 e, stk. 6 i Planloven indeholde følgende:

 • en vurdering af og en begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten,
 • en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten, og en begrundelse for, hvorfor det pågældende område eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten,
 • oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og
 • en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

Denne redegørelse indeholder både de generelle redegørelser i forbindelse med ændring af kommuneplanen og de specifikke redegørelser i forbindelse med udvidelse af bymidten. Dette notat redegør derfor for:

 • Sammenhængen mellem udvidelsen af bymidten og kommuneplanlægningen.
 • At udvidelsen tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af byfunktioner samt planerne om omdannelsen af området ved XL-byg.
 • Tilgængeligheden til den udvidede bymidte.
 • Omfanget af den eksisterende detailhandel.
 • Udviklingen i kundegrundlaget og forbruget.
 • De nuværende retningslinjer for Hune bymidte og forslag til reviderede retningslinjer.

I udarbejdelsen af redegørelsen er der taget udgangspunkt i følgende:

 • Jammerbugt Kommunes befolkningsprognose fra 2019.
 • COWIs bearbejdning af data om forbrug, indkomstniveau mv. fra Danmarks Statistik i forbindelse med ”Analyse af Detailhandlen i Jammerbugt Kommune”, februar 2019.
 • Omsætningstal i detailhandlen indsamlet direkte fra de butiksdrivende eller vurderet af COWI i forbindelse med ”Analyse af Detailhandlen i Jammerbugt Kommune”, februar 2019.
 • Bruttoetagearealer indsamlet direkte fra de butiksdrivende eller vurderet af COWI i forbindelse med ”Analyse af Detailhandlen i Jammerbugt Kommune”, februar 2019.

Sammenhæng med kommuneplanlægningen

Jammerbugt Kommunes Helhedsplan 2017 indeholder ikke mål for detailhandlen. Under kommunens politikker fremgår det dog som et overordnet mål, at få mere gang i erhverv og turisme, som bl.a. skal ske ved at skabe mere levende handels- og servicebyer. I den forbindelse vil kommunalbestyrelsen:

 • "Koordinere et tættere samarbejde på tværs af alle handelsbyer omkring by nights, koncerter og andre events.
 • Sikre forretningsdrivende sparring og inspiration til forretningsudvikling.
 • Planlægge for at samle detailhandel, byerhverv, kultur og boliger centralt – også i samme bygninger – og give mulighed for at bygge højere og tættere.
 • Revidere retningslinjer for fremtidens detailhandel, så regler for handels-virksomheder er tydelige i både center-, bolig og erhvervsområder.
 • Revidere center- og butiksafgrænsninger i vejkantsbyer (Biersted, Halvrimmen og Saltum), så det er lettere at etablere mindre butikker og erhverv langs de overordnede veje.
 • Bevare og støtte op om handel i de små byer ved at facilitere samarbejder, hvor socialøkonomi og cirkulær økonomi understøtter den lokale handel og service."

Udvidelsen af Hune bymidte vurderes af få betydning for to af målene, hvilket behandles i det følgende.

Koncentration i bymidten

En del af målet er at give mulighed for at bygge højere og tættere, og skabe bygninger med blandede funktioner. Ved at inddrage området kan dette mål på sigt imødekommes idet der planlægges for at udflytte den eksisterende XL og erstatte den med hotel og boliger samt, at fortsætte den tidligere skoles - nuværende kulturhus - udvikling mod at være park og event hus, med butik, koncerter, restaurant, selskabslokaler samt skulpturpark med diverse arrangementer.

Revidering af retningslinjer for detailhandel

Forbrugstallet i Hune-Blokhus forventes at stige i mindre grad som følge af befolkningstilvæksten, men da byen også betjener en stigende turisme og det heraf afledte forbrug forventes en vækst i forbruget i Hune. Denne udvikling skaber et behov for en revision af retningslinjerne for den fremtidige detailhandel i Hune bymidte.

Forslaget til revisionen af retningslinjerne foretages med udgangspunkt placeringerne de eksisterende byfunktioner i og omkring bymidten, det beregnede arealbehov frem mod år 2029.

Tilstedeværelse og koncentration af byfunktioner

I det følgende redegøres jf. § 5 m, stk. 2 i Planloven for at udvidelsen af bymidten tager udgangspunkt tilstedeværelsen og koncentrationen af en række byfunktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service mv. Desuden redegøres jf. § 11 e, stk. , nr. 4 for konsekvenserne for bymiljøet.

Der er foretaget en besigtigelse af Hune bymidte ultimo 2018. Under besigtigelsen er alle butikker i Hune registreret. Desuden er alle servicefunktioner og andre byfunktioner i og ved bymidten registreret ultimo 2019.

Indenfor den eksisterende bymidtes afgrænsning er der registreret 14 butikker, heraf 3 dagligvarebutikker, 6 beklædningsbutikker, 5 øvrige udvalgsvarebutikker og 1 særlig pladskrævende butik. Derudover er der indenfor bymidten registreret 13 servicefunktioner og andre byfunktioner i form af 3 spisesteder, 1 personlig pleje, 1 ejendomsmægler, 1 fotograf, 1 rengøringsfirma, 1 motel, 1 forsamlingshus og 4 sommerhusudlejningsfirmaer.

Byfunktioner i Hune

Det er kendetegnende for bymidten, at detailhandlen ligger blandet med andre kundeorienterede serviceerhverv og andre byfunktioner. Med byfunktionernes placeringer primært langs hovedgaden og i det til hovedgaden Ilsigvej, har bymidten i dag karakter af bilorienteret handelsstrøg med gennemkørende trafik.

Med en udvidelse af bymidten ved inddragelse af området ved Ilsigvej og Kulturhuset (den tidligere skole) samt en reduktion øst for Spar gives mulighed for, at bymidten på sigt koncentreres med et mere varieret byliv. Det vurderes derfor, at en ændring af bymidten vil have en positiv indvirkning på bymiljøet i Hune bymidte.

Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til udvidelsen

I det følgende redegøres jf. § 11 e, stk. 5, nr. 4 for afviklingen af trafikken til og fra bymidten, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

Hune bymidte ligger centralt omkring hovedgaden Vesterhavsvej/Aalborgvej, som løber igennem byen fra øst mod vest. Parallelt med Vesterhavsvej/Aalborgvej mod syd ligger Ilsigvej, der ligeledes er udlagt til bymidte

Der er flere parkeringsmuligheder i bymidten, herunder ved dagligvarebutikkerne langs hovedgaden i den vestlige del, ved papirkunstmuseet, ved butikkerne ved Ilsigvej og de enkelte butikker. De mange parkeringsmuligheder bidrager til den gode biltilgængelighed i bymidten.

Langs Vesterhavsvej/Aalborgvej gennem bymidten er der to busstoppesteder ved kulturhuset og ved Papirkunstmuseet.

Der er cykelsti langs Vesterhavsvej/Aalborgvej mod Blokhus og Pandrup. Der er ligeledes cykelsti af Pirupvejen mod Fårup Sommerland og Saltum samt Sti100 der starter ved Kulturhuset. Dette bidrager til en god tilgængelig til bymidten for handlende til fods og på cykel.

De nærmeste større handelscentre er i Aalborg, Aabybro, Pandrup og Blokhus. Aalborg ligger i en afstand af ca. 35 km fra Hune bymidte, Aabybro ligger i en afstand af ca. 15 km og Pandrup ligger i en afstand af ca. af 7 km. I Blokhus, som ligger ca. 2 km fra Hune, er der mange mindre specialbutikker.

Der blev målt i oktober 2019 en årsdøgntrafik på 4.300 og en julidøgntrafik på ca. 5.300. Tallene viser, at mange dagligt kører igennem Hune især i ferieperioden.

Arealet og omsætningen i den eksisterende detailhandel

Der er ultimo 2018 kortlagt 18. butikker i Hune, hvoraf de 14 ligger i bymidten. Detailhandlen i Hune under ét har et samlet bruttoetageareal på ca. 8.430 m². Detailhandlen i Hune bymidte har et samlet bruttoetageareal på ca. 6.320 m². Restrummelighed i Hune bymidte er ca. 1.530 m².  

Den samlede omsætning for detailhandlen var i 2018 knap 133 mio. kr. Det er ikke muligt at nedbryde omsætningstallene på hhv. dagligvarer og udvalgsvarer af anonymitetshensyn

Dagligvarebutikkerne i Hune udgøres af Spar, Aldi, Hune Bageri og Klausen Fisk og Skaldyr. Dagligvarebutikkerne har et samlet bruttoetageareal på ca. 3.200 m².

Udvalgsvarebutikkerne i Hune bymidte har et samlet bruttoetageareal på ca. 1.800 m².

De tre øvrige udvalgsvarebutikker har et samlet bruttoetageareal på ca. 2.000 m².

Den ene butik med særligt pladskrævende varegrupper har et samlet bruttoetageareal på ca. 1.400 m².

Der er 13 andre byfunktioner indenfor bymidten i Hune og yderligere tre byfunktioner på kanten af bymidten. Koncentrationen af servicefunktioner er højst langs hovedgaden, hvor der er i alt 14 servicefunktioner.

Behovet for yderligere areal til detailhandel

Der bor ca. 600 borgere i Hune. Antallet forventes at stige med ca. 60 borgere frem mod 2025 og yderligere ca. 30 borgere frem mod 2031. Stigningen i antallet af lokale borgere medfører i sig selv kun et begrænset behov for yderligere areal. Dog er der i januar 2020 offentliggjort et forslag til lokalplan øst for bymidten med op til 110 boliger gennemføres dette projekt vil der kunne forventes en større befolkningsvækst over de kommende år.

Hune bymidte betjener også en del af de mange turister. Det vurderes på baggrund af oplysninger fra de butiksdrivende, at turisternes forbrug udgør ca. 60 % af omsætningen i detailhandlen i Hune eller i alt ca. 85 mio. kr. På baggrund af den positive udvikling i dansk kyst- og naturturisme i de senere år, forventes det, at det turismeafledte forbrug øges i de kommende år. Derfor vurderes det, at der er grundlag for at øge arealrammen for Hune bymidte.

Detailhandlen i Hune bymidte har et samlet bruttoetageareal på ca. 6.320 m². Restrummelighed i Hune bymidte er ca. 1.530 m².  Det foreslås at Arealrammen for Hune bymidte udvides til 9.500 m², der vil således være en restrummelighed på 2.680 m² eller 1.380 m² medregnet de eksisterende butikker på Ilsigvej .

Afgrænsning af Hune bymidte

Afgrænsningen af Hune bymidte kan med fordel udvides, så de tre butikker ved Ilsigvej og området ved Kulturhuset indgår i bymidten da der her allerede er butikker og byfunktioner.

Samtidig arbejdes der med at etablere boliger øst for Spar i Hune. Derfor ønskes afgrænsningen af midtbyen i den østlige del af byen samtidig indskrænket som vist på kort

Den nuværende og foreslåede ændring af afgrænsningen af Hune bymidte ses nedenfor.

Forslag til ændring af bymidte i Hune

En udvidelse af bymidten ved inddragelse af området ved Kulturhuset og Ilsivej vurderes at være i overensstemmelse med målet om at samle detailhandel, byerhverv, kultur og boliger centralt. Desuden muliggør udvidelsen, at der bygges højere og tættere i centrum. Fastsættelsen af en arealramme på baggrund af en beregning og vurdering af behovet for detailhandel vurderes samtidig at være i overensstemmelse med målet om at revidere retningslinjerne for fremtidens detailhandel.

Lokalplaner med mulighed for detailhandel

Hune Bymidte er omfattet af følgende lokalplaner med mulighed for detailhandel

 • Lokalplan 19-006 fra 2014 til dagligvarebutikker og bebyggelser til centerformål. Der er stadig byggemuligheder i den sydlige del af lokalplanen.
 • Byplanvedtægt 12 fra 1976 til Blandet bolig og erhverv, boliger og håndværker bebyggelse. Der vurderes ikke at være resterende rummelighed til detailhandelsbyggeri

 

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.C2 - Hune bymidte
19.C6 - Centerformål ved Vesterhavsvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.C2 - Hune bymidte
19.O2 - Hune Skole mm.