Boligformål Stenmarksvej

Redegørelse

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 19-009, Boligområde, Stenmarksvej, Hune.

Lokalplan 19-009 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet anvendelsen i kommuneplanrammen 19.R7 er udlagt til grønt rekreativt område og skal ændres, da lokalplanen 19-009 giver lov til at opføre boliger. Den del af rammen erstattes med en udvidelse af rammeområde 19.B12. Samtidig overføres eksisterende bebyggelse til boligformål under samme rammeområde 19.B12.

Herudover er lokalplanen ikke i overensstemmelse med rammebestemmelse 19.B12, idet bebyggelsesprocenten er 30 og skal forøges til 40 ved tæt-lav boligbebyggelse.

Samtidig tilrettes de generelle rammer således, at dobbelthuse skal have for hver boligenhed et grundareal på min. 250 m2 ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Dog skal dobbelthuse opført i et parcelhusområde (åben-lav bebyggelse) havde et grundareal på min. 800 m2.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Følgende beskriver de generelle rammer, som er gældende for alle kommuneplanrammer, hvis ikke andet er angivet i den enkelte kommuneplanramme.

Generelle rammer

Hvor ikke andet er angivet gælder følgende rammer for bebyggelse

Etageareal
På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær.

På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglænden. Udgør kviste mere end 50 % af taglænden anses tagetagen for en hel etage.

Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Åben-lav bebyggelse er fritliggende boligbebyggelse (parcelhuse).
Grunde skal have et grundareal på min 700 m2. Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min 600 m2.

Dobbelthuse, som ikke anses i en enklave, kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m2.

Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Tæt-lav boligbebyggelse kan være dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse.
Enklaver/Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min 250 m2 ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal.

PDF

Se PDF her.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

  • det vurderes, at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
  • lokalplanen ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf,
  • jordforurening på vidensniveau V1 ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning ift. områdets planlagte anvendelse, såfremt der af Jammerbugt Kommune kan opnås tilladelse til ibrugtagen,
  • det vurderes, at en realisering af planerne ikke vil påvirke områder omfattet af hhv. Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Ligeledes er der ikke kendskab til Bilag IV-arter i området.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 19-009 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.B12 - Stenmarksvej
19.R7 - Idræts og fritidsområde øst for Hune

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.B12 - Stenmarksvej
19.R7 - Idræts og fritidsområde øst for Hune