22 - Boligformål Degnelodden

Redegørelse

Dette Kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området - Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro. Lokalplan 27-029 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet anvendelsen i kommuneplanrammen 27.B9 har en max bebyggelsesprocent på 30. Da Lokalplan 27-029 muliggør opførelse af tæt-lavt byggeri forøges bebyggelsesprocenten til 40 for tæt-lav boligbebyggelse. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10. Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a. at: det vurderes, at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan, påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter. Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro og udvide udbud af boligtyper. Der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre et eksisterende boligområde. Området ligger midt i et eksisterende boligområde og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder, og planerne har hermed ingen påvirkning heraf. Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter. Arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser. Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 27-029 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22.

PDF

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

27.B9 - Boligområde vest for Hovensvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

27.B9 - Boligområde vest for Hovensvej