13 - Teknisk Anlæg, Vust Holme

Redegørelse

Dette Kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området - Lokalplan 01-002, Teknisk Anlæg, Vust Holme, V. Thorup. I Helhedsplan 17 er der fastlagt retningslinjer for, hvad de forskellige områder i kommunen kan anvendes til. I retningslinje 4.23 er lokalplanområdet udpeget som perspektivområde, hvor der er efter konkret vurdering kan etableres solenergianlæg.

Der er ikke udpeget et egentligt rammeområde til etablering af et teknisk anlæg, og derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanens afgrænsning.

Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" og vurderet, at lokalplanen er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Kommunen har kontaktet følgende myndigheder:

- Miljøstyrelsen
- Naturstyrelsen
- Kulturstyrelsen
- Thisted Kommune
- Aalborg Stift
- Aalborg Historiske Museum

Miljørapporten er afgrænset til at omfatte emnerne:
- Landskab, herunder visualisering
- Flora, herunder konsekvens for nærliggende Natura 2000 område og Bilag IV
- Fauna, herunder konsekvens for nærliggende Natura 2000 område og Bilag IV
- Kystnærhedszonen

Miljørapporten er sat ind som bilag til Lokalplanforslag 01-002, som findes på plandata.dk.

Miljørapporten vil blive suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med en endelig vedtagelse af planerne.

PDF

Se pdf her.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

01.T1 - Teknisk Anlæg, Vust Holme, V. Torup