Definitioner vedr. vandmiljø

Lavbundsarealer: er områder med høj grundvandsstand eller områder, der tidligere har været vådområder, herunder kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer.

Potentielle vådområder: er arealer, der kan danne grundlag for genopretning af vådområder med henblik på bl.a. at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.