Øvrig overnatning

5.8 Bondegårdsferie

I overflødiggjorte landbrugsbygninger kan der indrettes op til 10 værelser/lejligheder til bondegårdsferie. Indretningen skal ske inden for eksisterende bygningsrammer, og det er en forudsætning, at ejeren stadig bor på ejendommen. Indretning kan også ske i stuehuse.

Ved bondegårdsferie forstås et koncept, hvor man udlejer tiloversblevne værelser på landbrugsejendomme (eller tidligere landbrugsejendomme), og hvor man ”åbner gården op” for turister.

Baggrunden for retningslinjen er et ønske om at fremme ferie på landet og samtidig sikrer de landskabelige interesser ved ikke at sprede bebyggelsen i det åbne land. Udlejning af værelser/lejligheder er betinget af, at der ikke efterfølgende sker en udstykning af den matrikulære enhed.

Det vil være en betingelse, at værelserne kun kan udlejes til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. Bygningerne skal på tidspunktet for ansøgning om tilladelse være mindst 5 år gamle. Landbrugslovens regler om bopælspligt er fortsat gældende, selvom dele af landbrugsejendommens bygninger inddrages til ferie- og fritidsformål. Indretning af værelser eller ferielejligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger og udlejning af disse forudsætter tilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering, og forudsætter ligeledes, at ejeren bor på ejendommen. En sådan tilladelse vil ifølge loven bortfalde ved ejerskifte. I alle tilfælde skal der indhentes landzonetilladelse til den ændrede anvendelse hos kommunen.

Se også Retningslinje 12.19 – Etablering af ferielejligheder i eksisterende landbrugsbygninger.

5.9 Bed and Breakfast

Tiloversblevne værelser i eksisterende boliger eller udhusbygninger kan indrettes til Bed & Breakfast. Der kan indrettes op til 10 værelser til Bed & Breakfast på en ejendom, forudsat at ejeren stadig bor på ejendommen.

Ved Bed & Breakfast forstås et koncept, hvor familien ”rykker sammen” i stuehuset, og udlejer overflødige værelser. Bed & Breakfast værelser er uden køkken og bad, men der kan etableres et fælles tekøkken/badeværelse til gæsterne.

Indretningen af værelser i tiloversblevne landbrugsbygninger forudsætter udlejningstilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering. Ved udlejning af 1-2 værelser kræves der ikke udlejningstilladelse efter Lov om Sommerhuse og Campering, dog under forudsætning af, at værelserne ikke er tilvejebragt med udlejning som formål. Hvis ejendommen ejes af et selskab, skal der indhentes tilladelse, og dette vil normalt ikke blive meddelt.

Det vil være en betingelse, at værelserne kun kan udlejes til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

Er der tale om indretning af Bed and Breakfast på landbrugsejendomme, gælder Landbrugslovens regler om bopælspligt fortsat, selvom dele af landbrugsejendommens bygninger inddrages til ferie- og fritidsformål. Landbrugsbygningerne skal på tidspunktet for ansøgning om tilladelse være mindst 5 år gamle.

En udlejningstilladelse bortfalder ifølge loven ved ejerskifte, og der skal i denne forbindelse søges om en fornyet udlejningstilladelse. I alle tilfælde skal der indhentes landzonetilladelse til den ændrede anvendelse hos kommunen.

5.10 Lokalisering af kroer og pensionater

Der kan i byzone etableres kroer og pensionater med op til 10 værelser inden for eksisterende bygningsrammer, såfremt det er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

I det åbne land kan der efter konkret vurdering og uden for kystnærhedszonen etableres kroer og pensionater med op til 10 værelser inden for eksisterende bygningsrammer.

I Jammerbugt Kommune findes der flere kroer og pensionater, og disse er beliggende i både landzone og byzone.