loading image
Henter kort...
static-map

Øland

Øland består af Øland sogn og omfatter tre små landsbyer, Østerby, Hammershøy og Vesterby. Området grænser op til Torslev, Brovst, Halvrimmen, Arentsminde og Birkelse planområder.

Øland-området har stor betydning for adgangen til Limfjorden samt for oplevelse af kulturspor som et herregårdslandskab og datidens mølletype. Øland har en speciel atmosfære og er ligesom Gjøl afskåret fra omverdnen, hvis der ikke var diger og dæmninger til at forbinde den tidligere ø med omverdnen.

Områdets foreninger har udvist handlekraft i forbindelse med afholdelse af fælles arrangementer og markeret sig tydeligt i forbindelse med landdistriktsområdets arrangementer samt ikke mindst da Øland Skole skulle omdannes til områdets fælles samlingspunkt efter skolelukning. Områdets manglende infrastruktur i dag opvejes af et stærkt sammenhold og aktivitetsniveau i lokalsamfundet. Øland skal indgå i netværk med omverdnen om at kunne mobilisere ressourcer og skabe udvikling. Jammerbugt skal fortsat understøtte disse processer.

Øland-området har en befolkningstæthed på 19 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Øland sogn har, med mindre udsving, været rimelig konstant siden 1990. Til- og fraflytningen er årligt på 11-13% af befolkningen. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Øland-området er på 34 km², der er 614 beboere og 273 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,2.

Hammershøy by har 264 beboere. Der er i løbet af de sidste 12 år er opført 2 parcelhuse. 

Landsbyen Østerby har 106 beboere.

Den tidligere Øland skole hører nu under Brovst skoledistrikt og Brovst skole. Der er etableret en privat dagpasning ved den tidligere skole på Øland. Området rummer også en golfbane, sognegård og mølle. Foreninger i området er gået sammen om at koordinere og skabe øget tilslutning til arrangementer.

Området er ikke berørt af større strækningsanlæg som veje, eltraceer mv., men er meget afhængig af en velfungerende digebeskyttelse, for så vidt angår de dele af området, som ikke ligger på "bakkeøen".

Erhvervslivet er især koncentreret omkring landbrug, transport og turisme, når der ses på sammenligning med kommunen som helhed. En større modernisering af Øland Kro blev gennemført for år tilbage. Der er ca. 160 arbejdspladser i området, bl.a. i tilknytning til de sociale institutioner og andre private erhvervsdrivende, der findes i området.

Øland var en ø, der har hævet sig over de flade englandskaber langs Limfjorden. I middelalderen har der været betydelige sildefiskerier i Limfjorden på både Øland, Gjøl og Egholm. På Øland minder "Boden" endnu om den fiskerbod, som prioren i Ø Kloster (Oksholm) havde her.

Oksholm er fra 1100 tallet og har været et nonnekloster af benediktinernes orden indvidet til vor frue. Det besad betydelige arealer, ålegårde og fiskerettigheder i Limfjorden. Det blev stiftet af bisp Tyge i Børglum, der inden sin død i 1177 skænkede sit fædrende gods til oprettelse af et benediktinerkloster for nonner. Før klosterets tid lå der en granitkirke på øen. Den blev nedbrudt og anvendt i klosterets avlsbygninger. Klosterets kirke er fra 1450-1500, efter flere forandringer.

Øland birk ("birk" er en mindre inddeling - som øer - i stedet for de større retskredse herreder) var antagelig i sin oprindelse et såkaldt bondebirk, men det blev i middelalderen et gejstligt birk under Ø Kloster (Oxholm). Efter reformationen blev det kongeligt birk indtil 1581, da det blev adelsbirk, og 1811 ophævedes det og lagdes under Øster Han Herred. Tingstedet var antagelig på Oxholm.

Oksholm, det gamle Ø Kloster, er en af de smukkeste herregårde nord for fjorden, og er omivet af en løvskov, der ligner østjyske løvskove. Oksholm Skov har sjælne planter som druemunke og tandrod.

Ølandskoven var omkring år 1800 den anden største skov i Vendsyssel, næst efter storskoven i Dronninglund. På dette tidspunkt blev fredskovsnoteringen indført, og der blev på landsplan igangsat initiativer for at øge skovarealet fra nogel få procent af arealet til nu ca. 12%. Ved Ølandskoven blev der fra 1820 plantet en del grantræer.

Fra Øland fører en 3 km vejdæmning til en anden forhenværende ø, Gjøl. Inden for dæmningen ligger Ulvedybet, der er afvandet 1914-20.

På Øland findes den største koncentration af bygningsfredninger. Oxholms hovedbygninger fra middelalderen, den søndre og vestre fløj er fredet i 1950, og i landsbyen Østerby er en fritliggende præstegårdslade fra 1850 fredet tilbage i 1992. Oksholm mølle oprindeligt fra 1857 har også tidligere været fredet, men fredningen er ophævet efter branden for år tilbage.

I 1880’erne er der i Øland oprettet missionsvirksomheder under "Det Danske Missionsforbund" kaldet frimissionen med egne mødesale og egne kirker.

Gadekær i Østerby
Ølandskoven
Oxholm Mølle
Beplantninger omkring golfbanen

Øland Multihus (tidl. skole)
Øland Sognegård
Øland Golfklub

Øland golfklub (stier, værested mv.)
Faciliteter ved skolen
Ønskeland
Købmand på Øland