Turistpolitiske overvejelser i forbindelse med planlægning inden for kystnærhedszonen

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvor og i hvilket omfang ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres i kystnærhedszonen. Det retslige grundlag findes i Lov om Planlægning § 5b, der fastsætter, at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser.

Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. De kommunale turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder.

Planlægning for nye anlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg skal medvirke til:

- at øge og forbedre områdets attraktivitet, 
- at gøre Jammerbugt Kommune attraktiv for turismeinvesteringer og
- at forbedre beskæftigelsesmulighederne i kommunen.

Nye investeringer i ferie- og fritidsanlæg skal også bidrage til, at allerede foretagne investeringer i sommerhuse, infrastruktur mv. udnyttes bedre og gerne i et samspil med kulturtilbud, sports- og uddannelsesaktiviteter, naturoplevelser mv.

Det er en statslig interesse at bevare kysterne, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi. Det er ligeledes en statslig interesse at sikre en kvalitetsbetonet og velbegrundet udvikling i kystnærhedszonen. Tilfredshedsmålinger blandt turister i kystområderne, herunder Jammerbugt Kommune, viser i den sammenhæng, at netop kystområderne og den særegne natur er en væsentligt faktor for at vælge Vestkysten som feriemål. Derfor er en afbalanceret udvikling, hvor ferie- og fritidsanlæg eller andre anlæg, der indebærer et stort besøgstal, planlægges ud fra strategiske overvejelser, der sikrer en sammenhæng mellem natur, bysamfund og de forskellige turistanlæg kystnærhedszonen.

Udvidelse og nyanlæg i kystzonen kan, i henhold til de statslige interesser, kun lokaliseres, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Ændringer af Planloven i juli 2017 åbner op for, at Ministeren på baggrund af ansøgninger fra kommunerne kan udpege udviklingsområder i Kystnærhedszoner, hvor kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. Jammerbugt Kommune har flere områder, der har turisme- og øvrige erhvervsmæssige potentialer i forhold til at bidrage til at skabe øget omsætning og nye jobs i kommunen. Konkret vil Jammerbugt Kommune – via et tillæg til Planstrategi15 – i oktober 2017 fremsende ansøgning om

- at der udlægges 6-7 udviklingsområder, 
- at der sker en overførsel af sommerhus i landzone til sommerhuszone, og 
- at der åbnes op for omdannelse af 2 campingarealer sommerhusområde.

Udviklingsområderne bliver centreret omkring Thorup Strand, Slettestrand / Hjortdal (kystfiskeri og turisme) og Fårup/Saltumområdet (turisme), samt Gjøl, Øland, Attrup, Haverslev. Det forventes at Erhvervsstyrelsen i efteråret 2018 vil komme med en afgørelse på ansøgningen.

Den nationale turismestrategi fra september 2016 udpeger turismen som et væksterhverv, hvor der er behov for investeringer og kvalitetsløft.

Den stærke internationale konkurrence peger på et fortsat behov for at udvikle dansk turisme, så Danmark kan få del i den globale vækst i turismen til gavn for vækst, velstand og udvikling i hele Danmark. Der er derfor fastsat de pejlemærker for Danmark som turismeland frem mod 2025, at antallet af turister i Danmark skal vokse med en tredjedel målt på overnatninger, og at turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. Samtidig skal de udenlandske turister være lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Dette kan kun ske, hvis dansk turisme, såvel de private som offentlige aktører, arbejder for og sammen om at gøre de danske turismeprodukter attraktive og nærværende, og via markedsføring øger kendskabet til Danmark som turistdestination.”

I relation til behovet for investeringer i turismeproduktet i kystdestinationerne uddyber strategien videre, at:

Det fremgår samtidig af internationale sammenligninger, at der er et oplevelses-og kvalitetsefterslæb i dansk turisme, hvilket er et billede, der generelt bekræftes af turismeaktørerne. Der peges også på, at der allerede i dag er en kapacitetsudfordring på de mest populære kystferiedestinationer i højsæsonen, hvor efterspørgslen efter moderne og attraktive faciliteter overstiger kapaciteten. I takt med den forventede vækst i den internationale turisme vil Danmark gå glip af vækstmuligheder, medmindre kapaciteten af tidssvarende og attraktive overnatningsmuligheder øges. Der er derfor behov for at øge kapaciteten både ved tilførsel af ny overnatningskapacitet, modernisering af den eksisterende kapacitet og ved at udnytte den eksisterende kapacitet bedre.”

Den regionale Vækst og Udviklingsstrategi uddyber omkring turisme:

”Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv og spiller især en vigtig rolle i yderområderne. Med ca. 4 pct. af den samlede nordjyske private beskæftigelse og 3 pct. af den værdi, der produceres inden for alle private erhverv, har turismen større betydning i Nordjylland end i nogen af de øvrige regioner.

De nordjyske kvaliteter ligger i vid udstrækning i kystferieturismen, men regionens attraktioner spænder lige fra naturoplevelser over rekreative cykelruter og musikfestivaler til byer med oplevelser eller landdistrikter med ro for sjælen.

Mens turismen i Europa som helhed er steget, så har Danmark og Nordjylland oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme de senere år. Udviklingen kan skyldes mange faktorer, men et højt prisniveau i forhold til kvaliteten i turismeproduktet kan være en medvirkende faktor. Et stærkere fokus på kvalitet og på bestemte målgrupper kan være elementer, der kan bidrage positivt på tiltrækningen af udenlandske turister. Dette skal ske ved at sætte yderligere fokus på forretningsudvikling og udvikling af virksomhedernes kompetenceniveau og servicekoncepter. Storbyturisme og erhvervsturisme er således også væsentlige for den samlede turisme i Nordjylland.”

Den regionale handlingsplan for 2015-2018 uddyber videre:

”Fokus på høj kvalitet og turismesegmenter med merværdi er elementer, der kan øge tiltrækningen af turister. Elementer, som skal medvirke til, at de nordjyske turisme-produkter rammer særlige nicher og markeder i vækst. Samtidig er det også vigtigt at have fokus på, at hele turismens værdikæde bliver styrket og understøttet, så der er optimal sammenhæng mellem service, tilgængelighed, overnatning, transport og oplevelsestilbud.”

Jammerbugt Kommune er Nordjyllands største turistkommune målt på overnatninger (ca. 1.6 mio. kommercielle overnatninger), og turismeomsætningen udgør ca. 1,5 mia. kr. årligt og 10 % af den samlede beskæftigelse. Globalt er turisme og oplevelsesøkonomi en vækstbranche og den nationale turismestrategi har store ambitioner for udvikling af turismen. Turismesektoren rummer med andre ord et erhvervsmæssigt potentiale, såfremt overnatnings- og oplevelsesprodukterne udvikles med afsæt i gæsternes ønsker til kvalitet, autenticitet og service.

Erhvervs- og Vækststrategien 2017-2020 for Jammerbugt Kommune udpeger turisme som et særligt indsatsområde, hvor det er målsætningen, at:

Jammerbugten er Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger. Denne position skal vi fastholde og udvikle så overnatningstallene stiger år for år. Derfor har vi et generelt fokus på at udvikle oplevelsesmuligheder, overnatningstilbud og service – og på at markedsføre hele Jammerbugten – nationalt og internationalt – som et attraktivt feriemål. 

Handlingsplan understøtter strategien

Målsætningen understøttes af en årlig konkret handlingsplan, som udarbejdes af Erhvervs-og Turistrådet, der i 2017 fokuserer på følgende indsatser:

- Fastholde og styrke den hvervende markedsføring i forpligtende samarbejde mellem det lokale erhvervsliv i hele kommunen, Visit Jammerbugten samt relevante regionale, nationale og internationale partnere.

- Sikre en fortsat positiv videreudvikling af de to kystdestinationer, Blokhus og Slettestrand / Svinkløv. Bl.a. via videreudvikling af fødevaresatsning i Slettestrand / Svinkløv samt arbejde for at udvikle Limfjorden som et attraktivt besøgsmål.

- Gennemføre kompetenceudvikling for turisterhvervet og detailhandlen vedr. online markedsføring og tilstedeværelse, hvor der afholdes 2-4 netværksmøder. Der arbejdes videre på at få turistvirksomheder med i Dansk Kyst- og Naturs kompetenceudviklingsforløb.

- Arbejde med sæsonforlængelse inden for særligt outdoor og fødevarer, bl.a. gennem events, produktudvikling, pakketering og online synlighed. Det planlægges bl.a. at teste og markedsføre pakkeprodukter, herunder et koncept for endagsturisme, og at udvikle nye og eksisterende events, der understøtter sæsonforlængelse.

- Udvikle og igangsætte udviklingstiltag, der skal styrke campingerhvervet i forhold til drift, udviklingstiltag, hvor min. lokale 5 campingpladser involveres og der etableres samarbejde med relevante partnere i andre områder af Nordjylland.

- Udvikle den rekreative infrastruktur og gode basisfaciliteter i Jammerbugt Kommune

- Påbegynde det 3-årige udviklingsprojektet By The Bay, der skal bidrage til at udvikle kvaliteten i turismesektoren og at udvikle overnatnings- og oplevelsesprodukter. By The Bay udmøntes i følgende initiativer, der adresserer de ovenfor skitserede indsatsområder:

- Vækst i det nordjyske campingerhverv (2017-2019)

- Destinationsprojektet Blokhus-Løkken (2017-2019)

- Nordjyske Møder (2017-2020)

- Sikre kvalificeret arbejdskraft - også når der er tale om sæsonbetonede opgaver.

En overnatningskapacitet, der matcher efterspørgslen, er en forudsætning for at få turister til området. Jammerbugt Kommune er bevidst om, at efterspørgslen skifter over tid, og kommunen vil via planlægning give mulighed for, at turisterhvervet også i fremtiden er gearet til at imødekomme efterspørgslen. Det er dog ikke det samme som, at alt skal kunne lade sig gøre.

Der er i lovgivningen mange rammer for, hvor og hvordan et ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen kan etableres, og disse rammer skal naturligvis overholdes. Ligeledes skal de enkelte tiltag inden for turismen passe ind i den samlede helhed, så turismen samlet set styrkes. Det skal med andre ord undgås, at de forskellige isolerede tiltag modarbejder hinanden.

Strategien er at have fokus på kvalitetsforbedring på eller omlægning af eksisterende anlæg som camping, hoteller, feriecentre, fritidshuse mv., ligesom der er behov for at etablere nye moderne overnatningsmuligheder, der kan tilføre kvalitet til det samlede overnatningsprodukt og samtidig styrke rentabiliteten i virksomhederne. Konkret vil der inden for en udviklingszone, jf. afsnittet om statslige interesser, være mulighed for at opbygge en volumen af ny og attraktiv overnatningskapacitet.

Den nationale strategi for dansk turisme fremhæver behovet for at udvikle attraktive destinationer med et bredt udbud af overnatnings- og servicefaciliteter samt gode oplevelses- og aktivitetsmuligheder som en forudsætning for at tiltrække turister. Jammerbugt Kommune har individuelt og som partner i Vestkystpartnerskabet, der omfatter de 11 kommuner langs den danske vestkyst, en interesse i at arbejde med destinationsudvikling, hvor eksisterende og nye faciliteter og aktiviteter udvikles i tråd med nationale og internationale turisters præferencer.

Jammerbugt Kommune er i den henseende begunstiget med en bred vifte af overnatningsmuligheder, herunder hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og ”Bed & Breakfast”, hvilket giver mulighed for at skabe et varieret produktmiks inden for de forskellige destinationer og resorts*. Jammerbugt Kommune har i en årrække arbejdet med udvikling af Blokhus og Slettestrand-Svinkløv som destinationer, som sideløbende hermed ses der et behov for et udvikle sammenhængende områder ud fra en resort-tankegang. Det kan være gennem sammenhængende planer for Ingstrup-området, i Fårup-området og i Thorup Strand. 

Ingstrupområdet:

- Løkken Klit Camping 
- Camping Rolighed
- Grøndhøj Strand Camping
- Grønhøj Strand
- Galleri Munken 
- et nyt sommerhusområde
- fiskesø og fodboldgolf
- rideskole med overnatning

sammentænkes i en strategiplan med flydende grænser mellem de enkelte aktiviteter og overnatningsanlæg. Gode stiforbindelser indtænkes, og oplevelser i tværgående samarbejder herunder også med Løkken-området.

Det samme gør sig gældende  i Fårup-området:

- Fårup Sommerland 
- Jambo Feriepark
- Saltum Strand Camping
- Golfbane 
- Mini zoo 
- Rideskoler osv.

hvor der inden for kystnærhedszonen skal være fokus på de eksisterende anlæg og deres muligheder for udvikling - alene eller i et samarbejde. For at denne ”sammensmeltning” kan finde sted, skal der også fokus på adgangsmuligheder og stiforbindelser mellem de enkelte anlæg.

Udviklingsplanerne for disse tre turismeområder (Thorup Strand, Ingstrupområdet, Fårupområdet) er centrale, idet de formulerer og skaber en fælles forståelse af de turistmæssige udviklingsmuligheder det givne lokalsamfund har, og samtidig skaber en balance i forhold til lokalbefolkning, foreninger, øvrige erhvervsinteresser samt gældende lovgivning og planlægningsgrundlag. Desuden giver det erhvervsdrivende og potentielle investorer et signal om, at Jammerbugt Kommune arbejder progressivt med at udvikle turismesektoren i balance med de øvrige interesser.

Jammerbugt Kommune, Hjørring Kommune og Dansk Kyst og Naturturisme har desuden indgået et partnerskab omkring udvikling af destination Blokhus-Løkken, hvor der i perioden 2017-2019 vil blive arbejdet med tilgængelighed, rekreative infrastruktur og oplevelser i området.

---

*) Resort: Betyder afgrænset område med faciliteter for turister i form af indkvartering, indkøbsmuligheder og tilbud om aktiviteter.

Lov om Planlægning tillader ikke nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, og med de mange ubenyttede byggemuligheder til nye sommerhuse, er dette forbud ikke en hindring for, at de kommunale målsætninger om altid at kunne tilbyde sommerhusgrunde kan indfries. Jammerbugt Kommune har tomme sommerhusgrunde i alle prisklasser og placeringer. Blokhus og nærområdet er i vid udstrækning bebygget med sommerhuse, og i dette område vil det være relevant at etablere flere sommerhusgrunde, såfremt dette viser sig muligt.

I flere sommerhusområder er der behov for at se på, om der er mulighed for at styrke kvalitet og attraktivitet med nye eller opgraderede fællesfaciliteter og grønne områder samt forbedrede stiforbindelser, så offentligheden får bedre adgang til kysten. Desuden skal der arbejdes med campingpladsers funktion som service- og oplevelsescenter for nærområdet. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes.

Stiforbindelser mellem sommerhusområder og nærliggende aktiviteter og servicetilbud er også et vigtigt element i at skabe sammenhæng mellem de forskellige ferie- og fritidsanlæg. Disse forbedringer ligger alle inden for den lovhjemmel, der er for planlægning i kystnærhedszonen.

Kvaliteten af de enkelte sommerhuse skal også forbedres og udvikles. Jammerbugt Kommune har derfor arbejdet med ”Fremtidens sommerhuse”, hvor der via planlægningen åbnes op for større sommerhuse, og for at de gamle planer (byplanvedtægter og lokalplaner) ændres, således at der kan bygges mere på de enkelte grunde. Ved at give denne mulighed for større sommerhuse på de eksisterende grunde, kommer der ikke et øget pres på, at der udlægges større grunde og dermed et øget arealforbrug inden for kystnærhedszonen. Ændringerne skal dog ske i respekt for særlige områders karakter og byggeskik.

Traditionelt er feriehuse i Jammerbugt Kommune anlagt langs Vestkysten. Jammerbugt Kommune er åben overfor, at nedlagte landbrugsejendomme omdannes til ferieboliger. Disse ferieboliger vil være attraktive for større grupper, såsom familier der holder ferie sammen samt for turister, der f.eks. holder ferie med heste.

I Jammerbugt Kommune er der 16 campingpladser, som har ca. ½ mio. overnatninger om året. Campister stiller i dag store krav til campingpladsen, og de oplevelser som campingpladsen danner rammer for. Derfor er det nødvendigt, at den kommunale planlægning ændres, så campingpladser kan udvikle sig som resort. I første omgang bør der skabes mulighed for, at der kan udvikles 1 – 2 campingresorts i Jammerbugt Kommune.

Her er området med Jambo Feriepark, Saltum Strand Camping og nærheden til Fårup Sommerland oplagt som ét resort. Men andre områder i Jammerbugt Kommune kunne også udvikle sig til minidestinationer eller resort.

I kraft af at campingpladserne bliver større, vil faciliteterne på campingpladserne også rette deres tilbud mod de omkringliggende lokalsamfund. Eksempelvis kan der blive tale om, at der på campingpladserne etableres større dagligvareforretninger, badeland, restauranter mv., der også kan benyttes af folk, der ikke bor på campingpladsen. Kommunalbestyrelsen ønsker at tilgodese mulighederne for, at de eksisterende campingpladser kan udvikle sig.

På baggrund af ovenstående skal der være mulighed for, at alle campingpladser kan udvides til 500 enheder, og der skal være gode byggemuligheder. I dag er flere af campingpladserne inden for kystnærhedszonen dog omgivet af bebyggede sommerhusområder, og derfor vil muligheden for at inddrage mere areal være begrænset for en del af campingpladserne. På disse pladser skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med campingpladsen. Konkret ligger der en ansøgning fra Klim Strand Camping om at en del af campingpladsen udlægges til hotelformål.

Udviklingen af campingpladserne i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende campingpladser (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke ses fra kysten.

Det er tendensen, at folk holder flere og kortere ferie, hvilket bl.a. betyder en større interesse for hotelophold. Hotelophold er i et beskæftigelsesperspektiv interessant, idet hotelgæster generelt har et højere døgnforbrug end eksempelvis camping- og feriehusgæster.

Jammerbugt Kommune er der 10 hoteller og feriecentre og de er omdrejningspunktet for denne overnatningsform i Jammerbugt Kommune. I 2016 og 2017 er der etableret nye hoteller i Fårup Sommerland og Blokhus, ligesom kapaciteten er udvidet på Hotel Søparken i Aabybro. Desuden arbejdes der med at genopføre Svinkløv Badehotel, således det åbner i 2019.

Efterspørgslen på hotelovernatninger forventes at stige fremover, og derfor vil Jammerbugt Kommune i den kommende planperiode se på, hvor yderligere udvidelser og etableringer af hotelkapacitet kan ske.

Jammerbugt Kommune har tre lystbådehavne, med i alt 430 pladser. Kapaciteten i de tre havne matcher pt. behovet, idet der arbejdes med at ændre mange små pladser til større pladser. Jammerbugt Kommune er positiv overfor en moderat udvidelse af kapaciteten i de enkelte havne.

Ved udvidelser er det nødvendigt at være opmærksom på, at Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Omkring landanlæg er der primært fokus på Gjøl Havn. I de seneste år er der arbejdet med projekt ”Gjøl Havn - fra fiskeri til aktiv fritid”, hvor der er etableret natur- og kulturcafé, maritim scene og bedre faciliteter for badende, ro- og kajakklub og surfere mv. Der er planer om at skabe yderligere faciliteter til bl.a. autocampere. De berørte arealer på Gjøl er i byzonen, og derfor ses der ikke behov for at inddrage nye arealer i kystnærhedszonen.