click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Virksomheder og støj

Virksomheder og støj

4.15 Afstand imellem forurenende virksomhed og forureningsfølsom arealanvendelse

Ved planlægning og lokalisering af særligt forurenende virksomheder og aktiviteter bør der sikres afstand til forureningsfølsom arealanvendelse i form af konsekvensområder.

Redegørelse

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkning på omgivelserne ved forurening i form af f.eks. støj eller lugt.

For at sikre og forbygge konflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse, udpeges der en række vejledende konsekvensområder.

Konsekvensområder er som udgangspunkt vejledende, og har til formål at danne en »bufferzoner« mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelser.

I disse konsekvensområder skal det gennem den konkrete sagsbehandling afdækkes, hvilken arealanvendelse der er plads til. Udpegningen af konsekvensområderne kan påvirke planlægningen væsentligt og direkte hindre, at ønskede projekter kan gennemføres. 

Udpegningen af konsekvensområderne skal forebygge, at etablering af ny forureningsfølsom arealanvendelse medfører væsentlige begrænsninger i eksisterende virksomheder drifts- eller udvidelsesmuligheder.

Udpegningen af konsekvensområderne skal ligeledes sikre, at grønne arealer, der hidtil har fungeret som bufferzoner omkring eksisterende forurenende virksomheder, og som ønskes udlagt til egentlige rekreative områder, udlægges på en sådan måde, at virksomhedernes fremtidige drift ikke begrænses væsentligt.

Forureningsfølsom arealanvendelse omfatter primært boligområder, institutioner, sommerhusområder og campingpladser. Andre arealanvendelser, hvor ro og fred er et væsentlig element i stedets totaloplevelse kan også være forureningsfølsomme. Som eksempel kan nævnes rekreative områder, hvor støjmæssig uforstyrrethed er en væsentlig baggrund for udpegningen af det pågældende område som et rekreativt område.

Forurenende virksomhed omfatter både virksomheder, anlæg og aktiviteter, herunder fabrikker og værksteder, tekniske anlæg, flyvepladser og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner).

Ved et acceptabelt forureningsniveau forstås, at den konkrete belastning fra de forurenende virksomheder ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ved den forureningsfølsomme arealanvendelse.

4.16 Planlægning og udbygning af skydebaner

Udbygning af skydebaner skal ske med udgangspunkt i at hver enkelt eksisterende bane udnyttes bedst muligt.

Redegørelse

Udbygning af skydebaner skal ske med udgangspunkt i at hver enkelt eksisterende bane udnyttes bedst muligt.


Bedst mulig udnyttelse af en skydebane kan f.eks. opnås ved et eller flere af følgende initiativer:

  • Forbedret støjafskærmning
  • Øge den effektive skydetid
  • Øge antallet af standpladser
  • Muliggøre flere typer skydning
  • Åbne for flere brugergrupper (gerne både offentlige og private)
  • Forbedre brugerfaciliteter (klub- og servicebygninger)
  • Optage brugere fra nedlagte baner

4.17 Støjbelastede arealer i landzone

Støjbelastede arealer i landzone må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

Redegørelse

Støjbelaste arealer i landzone er typisk omkring jernbaner, veje, lufthavne, skydebaner og motorsportsbaner.

Aalborg Lufthavn er udlagt som lufthavn af regional betydning. Flyvestation Aalborg udgør med hensyn til behandling af støjforhold en del af Aalborg Lufthavn.

Skydeterræn Tranum er udlagt som militært skydeområde til blandt andet øvelser med kampfly og til feltskydningsøvelser.

4.18 Produktionsvirksomheder

Ved planlægning og lokalisering af produktionsvirksomheder bør der sikres afstand til forureningsfølsom arealanvendelse som boliger, institutioner eller rekreative områder.

Redegørelse

Produktionsvirksomheder, er virksomheder der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn.

Koncentrationen af eksisterende produktionsvirksomheder er størst i de planlagte erhvervsområder, hvortil der i forvejen er udpeget en konsekvenszone. Den eksisterende planlægning inddeler erhvervsområderne i miljøklasser, hvoraf det fremgår hvilke typer af virksomheder der kan tillades inden for erhvervsområderne.

Der er udpeget et erhvervsområde i Aabybro sydøst, som er forbeholdt til produktionsvirksomheder. Området fremgår af kortet. Udpegningen er foretaget på baggrund af en vurdering af det konsekvensområde, som erhvervsområdet udløser. Konsekvensområdet er afgrænset ved en fast grænse på 500 meter fra erhvervsområdet. Indenfor konsekvensområdet kan der stilles krav til f.eks. afværgeforanstaltninger når der sker en ændret arealanvendelse. I den forbindelse skal der gennemføres de nødvendige miljøundersøgelser med henblik på etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger.

Hvis afgrænsningen af konsekvensområdet ønskes ændret kan det ske på baggrund af en konkret vurdering. I praksis fastlægges afgrænsningen igennem en screening/analyse af de pågældende produktionsvirksomheders forurening og miljøvilkår, deres udviklingsmuligheder og deres påvirkning af omkringliggende omgivelser og afledte konsekvenser for naboarealerne. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at skabe tilstrækkelig

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at skabe tilstrækkelig afstand til forureningsbelastende aktiviteter, kan zonering anvendes som værktøj i planlægningen. Placering af f.eks. parkeringsanlæg, kontorbyggeri, butikker m.v. mellem produktionsvirksomheder og områder til støjfølsom anvendelse, kan f.eks. skabe en passende afstand til støjforureningen samtidig med, at etableringen af kontorbyggeri og lignende evt. kan medvirke til at afskærme for støjen.

Ved lokalplanlægning indenfor konsekvensområdet kan der udlægges arealer belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. En lokalplan kan dog uanset dette, i konsekvensområdet udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til kontorformål og lignende f. eks., showrooms, liberale erhverv og serviceerhverv, hvis planen ved bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre, at grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes indendørs og på udendørs opholdsarealer.