click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Naturbeskyttelse

Du er her: Retningslinjer Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn

Generelle naturhensyn

8.1 Generelle naturhensyn

Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til bevarelse og forbedring af natur- og landskabsværdier, herunder levesteder for vilde planter og dyr, samt kulturhistoriske interesser knyttet til arealerne. 

Redegørelse

Ved planlægning og afgørelser i byerne såvel som i det åbne land lægges der vægt på at friholde markante landskabstræk og skabe gode rekreative muligheder. Ny bebyggelse og tekniske anlæg skal placeres og udformes, så der tages hensyn til natur, landskabelige og kulturhistoriske interesser.

En stor del af den danske natur befinder sig i dag på små isolerede lokaliteter i det åbne land: vandhuller, småskove, uopdyrkede skrænter og engparceller, gravhøje osv. Levende hegn, skel, grøftekanter og vandløb danner biologiske ledelinjer i landskabet.

Alle disse små levesteder og ledelinjer er af afgørende betydning for dyre- og plantelivet i det åbne land. Gennem de små levesteders funktion som biologiske spredningsveje er de af væsentlig betydning for opretholdelsen af et righoldigt dyre- og planteliv i de tilbageværende større naturområder. En væsentlig del af de små levesteder er ikke beskyttet af lovgivning. Det understreger betydningen af, at der gennem forvaltningen og planlægningen af arealanvendelsen tages særligt hensyn til deres bevarelse. Det gælder især i områder med meget få biotoper eller i tilknytning til de strøg, som er udpeget som Blå og grønne korridorer.

8.2 Naturstrategi

Der skal udarbejdes en naturstrategi, der skal danne den overordnede ramme for forvaltning af naturarealer i Jammerbugt Kommune.

Redegørelse

Naturstrategien skal udmøntes i gennem de naturtemaer, der udpeges i forbindelse med planlægning af det åbne land. 
Der skal udpeges følgende temaer:

  • Naturforbindelser, som er arealer der forbinder større sammenhængende naturarealer. Forbindelserne underinddeles efter deres sårbarhed.
  • Naturområder, som er større sammenhængende naturområder hvor der ofte vil være behov for pleje.
  • Potentielle naturområder, som er større områder, hvor der kan være et ønske om at gennemføre naturgenopretningsprojekter.

Naturstrategien vil også blive udmøntet i sagsbehandlingen gennem en mere helhedsorienteret tilgang til naturforvaltning. Naturpleje og naturforvaltning skal samtænkes i et samarbejde med de berørte lodsejere, så der åbnes for nye muligheder, for at skabe større sammenhængende naturområder.