click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Hjortdal

Du er her: Rammer Hjortdal

Hjortdal


Hjortdalområdet svarer til Hjortdal sogn, og omfatter landsbyer som Hjortdal, Slettestrand, Vester Svenstrup og Svinkløv. Planområdet grænser op til Fjerritslev mod vest, Skræm mod syd og Lerup mod øst. 

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Området bærer præg af store fredninger og statsskovejede naturområder, som skal sikre de store klitheder og specielle naturtyper. Områderne knyttes sammen af eksisterende og nye planlagte stier og vandreruter, bl.a. i den reviderede fredning for Lien.

Hjortdalområdet er Jammerbugtens eksempel på kro-, pensionat- eller hotelferie tæt på et ”dramatisk landskab” med internationale værdsatte værdier. Et turistnetværk i området har ytret ønske om at blive et ressort i forbindelse med kommunens indsats på turistområdet. I de kommende år skal der arbejdes videre med konkretisering af disse ideer.

I dette område findes landejendomme tæt ved hav, skove og specielle natur- og kulturværdier. Området skal udvikles i respekt for områdets natur, landskabs- og kulturspor, samtidig med at det er vigtigt at tilføre nye funktioner til den tomme bygningsmasse, som det eksempelvis er sket i forbindelse med projektet ”Han Herred Havbåde”.

Hjortdal i tal

Hjortdal-området har en befolkningstæthed på 18 indbyggere pr. km². Befolkningstallet har svinget mellem op og ned omkring 500 indbyggere i løbet af de sidste 30 år. Der forventes igen en lille stigning i befolkningstallet i de kommende 12 år. Tilflytningen er på 4% årligt og fraflytningen er årligt på 6% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd. 

Hjortdal-området (Hjortdal Sogn) er på 26 km² og har en befolkning på 440 indbyggere. Der er ca. 219 boliger i området og en husstandsstørrelse på 2,1.

Hjortdal by har 131 beboere og 71 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført enkelte nye parcelhuse og en ny institution (Krabben).

Slettestrand har 63 beboere og 57 boliger. 

Offentlig og privat service

Den offentlige service er koncentreret omkring Hjortdal tidligere skole, der nu anvendes som en samdreven integreret institution med pasning af børn fra 0-5 år (Søstjernen) samt at der i 2012 er etableret dagtilbud for den socialpsykiatriske institution Krabben. Endvidere er institutionen Krabbend etableret i 2007-08, som et botilbud til vokne med særlige behov.

En idrætsforening i Hjortdal, en dyrepark, et kunstcenter og en række gallerier udgør kultur og frtidstilbuddene. Desuden er der mere eller mindre uorganiserede fritidsaktiviteter under betegnelserne friluftsliv koncentreret om plantagerne med vandrelaug, mountainbike, kitesurfing mv. og Hjordal Skole har et ”naturrum” i Svinkløv Klitplantage.

Der er ingen større gennemgående veje i området. I 1930-erne blev der ved et stort beskæftigelsesprojekt lavet en vej mellem Hjortdal og Slettestrand, som fik stor betydning for udvikling af badehoteller, -pensioner og Hjortdal by. En forlængelse af kystvejen langs vestkysten fra Blokhus - Tranum blev aldrig ført helt gennem Hjortdal-området i 1950’erne, hvilket har haft stor betydning for tilgængeligheden til området. Under krigen anlagde tyskerne flere betonveje i området, bl.a. i og omkring Svinkløv Plantage, hvor der også er forskellige rester af anlæg fra 2. verdenskrig.

Området gennemskæres af vandrestien Nordsøstien samt den regionale cykelsti langs kysten. I forbindelse med revision af fredningen for Lien, Fosdalen og Sandmosen er der fastlagt nye stiforløb ovenfor og nedenfor Lien-skrænten, bl.a. en handicap-sti.

Erhverv og turisme

Hjortdal har et blandet erhvervsliv, hvor både landbrug og transport samt ikke mindst turisme spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Der er ca. 160 arbejdspladser i området. Der er flere større husdyrbrug tæt ved de beskyttede områder og vognmandsvirksomheder. Hjortdalområdet er også kendt for sine badehoteller og badepensioner, hvoraf flere er opstået fra en klitgård eller landbrugsejendom. Ved Svinkløv og Slettestrand er ca. 500 sommerhuse og ca. 630 hotelsengepladser. I de hidtidige udlæg til sommerhusområder er der mulighed for at opføre 42 nye sommerhuse ved Svinkløv og Slettestrand.

Natur, miljø og kulturspor

Hingelbjerg er med sine 83 m Jammerbugt Kommunes højeste punkt, og er det 15. højeste punkt i Nordjylland. Det betegnes også som Han Herreds højeste punkt. Ved Hingelbjerge ses gode eksempler på både mark, hede, plantage, skov, overdrev og mose og så rummer området 36 gravhøje.

Svinklovene - i den gamle furede kystklint, er for en stor del skredet ned og er bevokset, men tidligere stod de rene og hvide. Området er kendt for sin store forekomst af skrivekridt i undergrunden, som også har betydet, at Svinkløv Plantage har en særlig flora og fauna trods sin kystnære beliggenhed. Ved Svinkløv er store dele af stenalderhavets hævede havbund forvandlet til god græsning, og i dets gamle kystklinter har århundreders regn skåret dybe kløfter og skabt grobund for en enestående bevoksning med mange sjældenheder. Dalbundenes tætte og frodige bevoksning er hjemsted for skørbregne og rundfinnet radeløv.

Svinkløv plantage blev anlagt i 1884 som én af landets første efter Hedeselskabets oprettelse i 1866. Svinkløv Klitplantage er Danmarks største og dækker med en enestående flora slugters bratte skænter. Naturskønne steder som Faldet og højdepunktet Stenbjerg (52 m) ligger tæt ved stranden. Fra Hjortdal Kirke fører en sti ud til havet gennem den fredede Slette ådal. I Han Herred føg flere kystsogne helt eller halvt til i 1500-tallet, og omtrent en tredjedel af de fire herreder i Thy blev ødelagt. Det siges, at den oprindelige by tilhørende Hjortdal kirke ligger begravet et sted i Svinkløv Plantage.

Ved Slettestrand ses de flade sandsletter på hævet havbund - det marine forland som er skarpt afgrænset af stenalderkystlinien. Den gamle havbund er et vidtstrakt sandflugtsland i kontrast til den tætte og frodige bevoksning i Liens dybe kløfter og dale. Området har siden 1950’erne været omfattet af en fredningsplan, der senest er revideret i 2006 sammen med Sandmosen og Fosdalen fredningerne. Lien-skrænten bliver også kaldt for ”de blå bjerge”, der med sin ca. 10 km lange og temmelig høje skrænt den højeste indlandsskrænt i Danmark.

Hjortdal kirke ligger smukt i landskabet, der har et lavt tårn, da man rev det øverste ned i 1807 for at fjenden, englænderne, ikke skulle bruge den som sømærke. Af øvrige kulturspor i området kan nævnes Slettestrand Redningsstation fra 1936 og et sommerhus på Svinkløvvej 547 fra 1917, der begge er bygningsfredede.

I de seneste år har projekt "Han Herred Havbåde" præget området med opførelse af et nyt bådeværft og ophalespil. Der bygges kopier af gamle træbåde og sker en formidling af kystkulturen i området.

Tilgængelig natur

Lien-Fredningen
Svinkløv Klitplantage
Hingelbjerg
Slette å
Slettestrand og Svinkløv strande

Mødesteder

Redningsstationen Slettestrand
Hjortdal skole
Hjortdal idrætsanlæg

Landdistriktsprojekter

Projekt Havbåde
Hestevognskørsel
Højskole