click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Biersted

Du er her: Rammer Biersted

Biersted


Biersted-området omfatter den vestligste del af Biersted sogn. Biersted grænser op til Nørhalne mod øst og Aabybro-området mod vest. Planområdet grænser også op mod både Aalborg og Brønderslev kommuner. 

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Biersted har stor betydning som boligby, i pendlingsopland til Aalborg. Byen ligger højt placeret på en bakkeø i landskabet, og har med den gode trafikale forbindelse til Aalborg og veludbygget offentlig service gode udviklingsmuligheder.

Områdets historie som stationsby understreges af stiforbindelsen banestien, som med den grønne kile udgør et aktiv for byens samspil med Nørhalne og Aabybro. Byens udvikling i 1960-80’erne gør den til et godt eksempel på en landsbys omdannelse til oplandsby, og Biersted er i dag et godt eksempel på især 1970’ernes byggestil med parcelhusudbygning.

Biersted har en god og central beliggenhed med kun ca. 17 km til Aalborg, og der er kun lidt gennemgående trafik. Udfordringerne kan blive at få skabt sammenhæng mellem fortsat udvikling og god sammenhæng med den kollektive trafik. Biersted ligger højt i terrænet, og ved planlægning af nye områder til byformål skal der tages særlige hensyn til grundvandsressourcen.

Biersted i tal

Biersted-området har en befolkningstæthed på 78 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Biersted er i en årrække faldet med ca. 400 siden 1980, med siden 2002 har været en positiv udvikling. Til- og fraflytningen er lav med årligt 5-6% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Biersted-området er på 26 km², der er 1.993 borgere og 845 boliger. Husstandsstørrelsen er på 8,4.

Biersted by har 1.656 beboere og der er 708 boliger, og dermed er Biersted kommunens 6. største by næst efter Kås og hovedbyerne. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 51 boliger, ligeligt fordelt mellem parcelhuse og rækkehuse. Det svarer til ca. 4 boliger pr. år. De hidtidige udlæg til boliger rummer mulighed for ca. 45 boliger. 

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisnings-, daginstitutions- og sundhedsareal (ældreboliger, dyrehospital mv.) Biersted Skole har ca. 361 elever fordelt på klassetrinene 0. - 9. klasse samt et specialklasseafsnit. Der er endvidere børnehaven Børnehuset Biersted, SFO’erne Fristedet og Bissen samt Biersted Plejecenter. Der er idrætshal og idrætsbaner i området samt andre faciliteter især i forbindelse med Biersted Skole.

I landområdet ligger Centralgården og Gård 18 - Vildmoseporten, der  i dag fungerer som et foreningsbaseret vildmosemuseum, og som er et stort aktiv for formidling af områdets kultur- og naturhistorie.

Lokalhistorisk arkiv ved Biersted Skole samler de lokalhistoriske samlinger for både Biersted og Nørhalne-området. Det lokalhistoriske arkiv i Biersted har en del gårdmalerier udstillet i deres udstillingslokaler sammen med andre malerier fra egnen.

Infrastruktur

Området ligger inden for pendlingsoplandet med landevejsforbindelse til motorvejen. De overordnede veje ligger i udkanten af Biersted by.

Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Der er i selve Biersted få elementer tilbage fra stationen fra Fjerritslev/Hjørring-banen. 

Erhverv og turisme

Biersted-området har et erhvervsliv med en overvægt af landbrugssektoren. Der er ca. 66 arbejdspladser i området. Beliggenhed tæt ved Aalborg giver udvidelsesmuligheder for både eksisterende og nye virksomheder i eksisterende ledige landbrugsbygninger. Der er et par sommerhuse, men ingen ferieboliger.

Natur, miljø og kulturspor

Biersted Kirke (bygget omkring år 1100) ligger på en bakkeø mellem Biersted og Nørhalne. Der har været gravplads her allerede fra bronzealderen. Der har aldrig været megen bebyggelse direkte omkring kirken. Biersted Kirke rummer kalkmalerier af Kristi lidelseshistorie (ca. 1400). Biersteds historie går langt tilbage i tid, hvilket ses af flere gravhøje, hvoraf dog kun to er bevaret og fredet. Biersted har også i kraft af sin beliggenhed, som et vejknudepunkt, haft status som tingsted, da Kjær Herreds Ting har holdt til her i årene 1688 til 1704. Stednavnet Biersted hører også til blandt de ældste i landet, hvor –sted henviser til bosætning og Bier- henviser til et naturforhold, et bjerg – altså ”bostedet på bjerget”.

Den ældste del af Biersted er koncentreret omkring Aabybro-Nørhalne vejen. Her lå forsamlingshus, mejeri og en af Biersteds to skoler – Nordre Skole. Søndre Skole lå i Mejeribyen syd for Biersted. Fjerritslevbanens åbning i 1899 gav muligheder for ny udvikling af byen, og der opstod bebyggelse omkring banen, Stationsbyen. Byen her har været centreret omkring Stationsvej, Idrætsvej og Borgergade. I bykernen lå brugsforeningen (ligger stadig en købmand), og her var de traditionelle hverv som smedie og mekanikere, og der har været mekanikere og vognmænd (stadig to vognmænd i byen). Den nuværende Nørresundby Bank er bygget ovenpå en del af banelegemet og umiddelbart efter banken og legepladsen ligger den gl. stationsbygning. Den er i dag renoveret til almindelig beboelse. Det gamle Biersted og Stationsbyen er nu vokset sammen – der var ca. 280 indbyggere i 1930, ca. 1.800 omkring 1978 og nu ca. 2.030.

Det er formodentlig udstykninger fra hovedgården Bjørnkær, der har muliggjort udvidelsen af Biersted by. Gården var en selvejergård og hørte i modsætning til så mange andre ikke under Birkelse Hovedgård. Bjørnkær er en gammel kongsgård, som skulle stå til rådighed for kongen. Bjørnskær beliggende på Nymarksvej 108 er med sin hovedbygning fra 1700 og ombygning i 1870 fredet i 1982.

Skoven ved Bjørnkær har store naturværdier og er et godt eksempel på, at gamle skove rummer en højere grad af biologisk mangfoldighed end forholdsvise nye plantager og skovrejsninger. Der er udpeget store skovrejsningsområder omkring Biersted, som hænger sammen med udpegede skovrejsningsområder ved Vadum i Aalborg Kommune.

I oplandet til Biersted har der ligget en del møller. Der er et morsomt mundheld, der hedder ”En fremmed mand fra Biersted, der kan spille”.

Tilgængelig natur

Baneskoven
De tusind søers land
Bjørnholm skov (privat) 

Mødesteder

Grøn kile
Skolen
Biersted Kro
Bierstedhallen
Idrætsanlægget
Kirken og sognegård 

Landdistriktsprojekter

Den Grønne Kile
Biersted Net
Stier omkring Biersted - forløb i tilknytning til banestien