Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 4 Centerområde Aabybro - Kommuneplantillæg ramme 1

27.C1 - Aabybro BymidtePlannummer
27.C1

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
14 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Anvendelse

Rammeområdet er beliggende ved Østergade, Vestergade, Aabybro Centret og Kattedamsvej. Området kan anvendes til boliger, butikker og liberale erhverv. Ved detailplanlægning af området skal det søges at der skabes en karré-effekt langs hovedstrøget. Se iøvrigt de generelle rammer


Områdets anvendelse

Der skal på hver enkel ejendom være et ligeligt forhold mellem boligareal og udendørs opholdsarealer. Parkerings- og tilkørselsarealer regnes ikke som opholdsarealer.


Bebyggelsens omfang

Der kan indenfor området vist med blåt på nedenstående kort etableres byggeri i op til maksimalt 7 etager og maksimalt 25 meter. Ligeledes kan der indenfor områderne vist med grønt på nedenstående kort etableres byggeri i op til maksimalt 5 etager og maksimalt 17,5 meter.

 


Trafik

Parkeringsnorm for Aabybro Bymidte

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejendommens anvendelse efter følgende vejledende P-normer for centerområdet i Aabybro:

Bebyggelsens art og anvendelse

P-norm

Fritliggende enfamiliehuse

2 p-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

Dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse

2 p-pladser for hver beboelse. Etableres der fælles p-plads nedsættes kravet til 1½ P-pladser for hver beboelse. Er der garageareal til én eller flere biler nedsættes kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig.

Etageboliger og lignende.

1 p-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier mv.

1 p-plads pr. 4 boligenheder.

Plejehjem, ældreboliger mv.

Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 p-plads for hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.

Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger

1 p-plads for hver påbegyndt 50 m2 etageareal
(excl. garageareal) samt efter kommunalbestyrelsens bestemmelser evt. et yderligere antal parkeringspladser i forhold til antallet af beskæftigede i bebyggelsen.
- I forbindelse med store pladskrævende aktiviteter med få ansatte kan P-normen nedsættes.
- Ved bebyggelse, der alene benyttes til lager eller lignende, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte antallet af parkeringspladser til 1 p-plads pr. påbegyndt 100 m2, dog mindst 3 parkeringspladser.

Detailhandel ( butikker og lignende )

1 p-plads pr. hver påbegyndt 50 m2 etageareal.

Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, skærpe eller lempe kravene til antallet af p-pladser i hvert enkelt tilfælde, f.eks. ved særlige pladskrævende varegrupper.

Hoteller, restauranter og lignende.

 

Restaurant: 1 p-plads pr. 20 m2

Hoteller: 1 p-plads pr. lejlighed / værelse

Servicestationer

Mindst 10 p-pladser

Kirker, haller, forsamlingshuse og lignende bebyggelse og anlæg, hvor mange mennesker samles.

Kommunalbestyrelsen skønner det nødvendige antal p-pladser, under hensyntagen til bebyggelsens/anlæggets art, anvendelse og beliggenhed.

Skoler

1 p-plads pr. 2 ansatte
1 p-plads pr. 8 elever over 18 år

Daginstitutioner mv.

1 p-plads for hver 6 normerede pladser – samt mulighed for korttidsparkering.

Sommerhuse / Fritidshuse / Ferielejligheder

2 p-pladser for hver beboelse.

Tabellen viser gældende parkeringskrav jf. kommuneplanramme 27.C1. Der er tale om en vejledende beregning, og der skal i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygninger foretages en konkret beregning af parkeringskravet.

 

Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastlægger Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde kravet til antal parkeringspladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.


Særlige bestemmelser
Den samlede arealramme på 15.850 m² til butikker. Fordelt på 8.600 m² for dagligvarebutikker og en arealramme på 7.250 m² for udvalgsvarebutikker.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Blandet bolig og erhvervsbebyggelse

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.34 (vedtaget)
27-007 (vedtaget)
27-024 (vedtaget)
27-026 (vedtaget)

Status: Vedtaget