Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 25.C1

25.C1 - Ingstrup bymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Ingstrup

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den centrale del af Ingstrup by. Området må anvendes til centerformål herunder butikker.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Butikker skal etableres i stueetagen.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Ingstrup er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Ingstrup

Lokalplaner inden for området:
216 (vedtaget)

Status: Vedtaget