Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R7

19.R7 - Idræts og fritidsområde øst for HunePlannummer
19.R7

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende øst for centerområdet i Hune. Området kan anvendes til Offentlige formål som f.eks. idrætsformål ol. Den vestlige del af området må kun anvendes som bufferareal mellem det åbne land og byen.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra klubhus eller lignende i forbindelse med områdets funktion som idrætsplads. På den vestlige del kan der ikke etableres sportsfaciliteter, herunder boldbaner samt bebyggelse.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Hune er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Hune

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget