Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.C2

19.C2 - Hune bymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den centrale del af Hune. Området kan anvendes til centerformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Randbebyggelse kan opføres i 2½ etager.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Hune er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-006 (vedtaget)
B12 (vedtaget)

Status: Vedtaget