Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.C1

18.C1 - MosebyAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Moseby bymidte. Området må anvendes til centerformål såsom butikker.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Butikker skal etableres i stueetage.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Moseby er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
209 (vedtaget)

Status: Vedtaget