Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.C1

16.C1 - Halvrimmen BymidtePlannummer
16.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område langs hovedlandevejen i Halvrimmen bymidte. Området må anvendes til centerformål såsom butikker. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Butikker skal etableres i bebyggelsens stueetage.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Halvrimmen er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget