Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.C1

15.C1 - Brovst bymidtePlannummer
15.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område syd for Bratskov. Området må kun anvendes til centerformål såsom detailhandel. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Der må ikke etableres boliger i området.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Brovst er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)
15-002 (vedtaget)

Status: Vedtaget