Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.C1

13.C1 - Tranum bymidtePlannummer
13.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i Tranum bymidte. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Tranum er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget