Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E3

04.E3 - Syd for MågevejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område den sydlige del af Fjerritslev. Området må kun anvendes til erhvervsformål. Pladskrævende ????

Bebyggelsens omfang
Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
01 (vedtaget)
19 (vedtaget)
41 (vedtaget)

Status: Vedtaget