27.C1 - Aabybro bymidtePlannummer
27.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
15,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Østergade, Vestergade og Kattedamsvej. Området kan anvendes til boliger, butikker og liberale erhverv. Ved detailplanlægning af området skal det søges at karré-effekten skabes langs hovedstrøget. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Der skal på hver enkel ejendom være et ligeligt forhold mellem boligareal og udendørs opholdsarealer. Parkerings- og tilkørselsarealer regnes ikke som opholdsarealer.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.34 (vedtaget)
1.34 (vedtaget)
27-007 (vedtaget)
27-007 (vedtaget)
27-024 (vedtaget)
27-024 (vedtaget)
27-026 (vedtaget)
27-026 (vedtaget)

Status: Aflyst