click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Miljørapport

Du er her: Forside Miljørapport

Miljørapport

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK 1533 af 15/12/2015) i det efterfølgende kaldet miljøvurderingsloven. Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen omfatter Jammerbugt Kommunes forslag til Helhedsplan 17. De ændringer, af det eksisterende plangrundlag som foreslås, vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen er foretaget.

I sagens natur er konsekvensvurdering af forslag til ny kommuneplan afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle screenes iht. miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag, som kommunen planlægger at gennemføre i forbindelse med forslag til Helhedsplan 17, og der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning ikke er miljøvurderet her.

Forslaget til Helhedsplan 17 omfatter ændringer i retningslinjer for skovrejsning og produktionserhverv samt ændrede kommuneplanrammer for erhverv, boliger og rekreative områder.

Der er udført en gennemgang (miljøscoping) af ændringerne i planens retningslinjer, som kan ses i bilag 1, og af de ændrede rammeområder, som kan ses i bilag 2.

Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet væsentlige miljømæssigt. Afgrænsningen af miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 7, stk. 4.

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Jammerbugt Kommune.